VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

Khóa học và chuyên ngành

VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

08:00 01/01/1970
VPN - The Deploying Cisco ASA VPN Solutions

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

The Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)
(CCNP-Security/ VPNv2.0 642-648)

Yêu cầu

•    Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate (CCNA)
•    Chứng chỉ Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
•    Đã triển khai Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL).
•    Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Window

Nội dung

    Khóa học Triển khai VPN trên Cisco ASA giúp cho học viên có khả năng lựa chọn, cấu hình và xử lý phần lớn sự cố trên thiết bị Cisco ASA liên quan đến việc triển khai Remote-Access VPN và Site-to-Site VPN để giảm các rủi ro cho cơ sở hạ tầng IT và các ứng dụng chạy trên đó.

Thời lượng: 50h

Module 1   Tổng quan về kiến trúc và công nghệ ASA    

•    Vai trò của VPN và khả năng hỗ trợ của ASA
•    Cấu hình các chính sách, kế thừa và các thuộc tính

Module 2  Giải pháp  Cisco Clientless Remote-Access VPN     

•    Triển khai giải pháp Clientless SSL VPN
•    Các thiết lập nâng cao Clientless SSL VPN   
•    Tùy chỉnh Clientless Portal       
•    Xác thực và cấp quyền nâng cao trong Clientless SSL VPN
•    Tính sẵn sàng và hiệu năng của Clientless SSL

Module 3   Giải pháp Cisco AnyConnect Remote-Access VPN

•    Triển khai giải pháp AnyConnect Remote-Access VPN 
•    Xác thực và cấp quyền nâng cao trong AnyConnect VPNs     
•    Triển khai và quản lý nâng cao cho AnyConnect Client     
•    Cấp phép trong AnyConnect  sử dụng AAA and DAPs     
•    Hiệu năng và tính sẵn sàng của AnyConnect

Module 4   Cisco Secure Desktop       

•    Cisco Secure Desktop   

Module 5  Giải pháp Cisco IPsec Remote-Access Client  

•    Triển khai và quản lý Cisco VPN Client    

Module 6  Giải pháp Cisco Easy VPN    

•    Triển khai giải pháp Easy VPN
•    Xác thực và cấp phép trong Easy VPN   
•    Xác thực nâng cao trong Easy VPN
•    Tính sẵn sàng và hiệu năng cho Easy VPN
•    Hoạt động Easy VPN sử dung ASA 5505 như một thành phần client hardware     

Module 7   Giải pháp Cisco IPsec Site-to-Site VPN      

•    Triển khai IPsec Site-to-Site VPNs  
•    Các chiến lược đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng cao cho Performance IPsec Site-to-Site  VPN

Các khóa học liên quan: FIREWALL 642-618 , IPSv7.0 642-627 , Secure 642-637 , VPNv2.0 642-648


 

Khóa học khác

Chương trình VMware vSphere 7 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về hạ tầng các máy chủ ảo và những kiến thức về việc triển khai, tối ưu hóa HĐH trên hệ thống ảo hóa