Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Khóa học và chuyên ngành

Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

08:00 01/01/1970
Khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c: Administration workshop

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

I. Tổng quan khóa học
Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c

 • Nền tảng về quản trị Oracle Database
 • Quản trị User, Tablespace, Datafile, Schema, Tunning, Backup, ...
 • Quản trị Oracle 12c trên hệ điều hành Linux
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả Oracle Database, cấu hình môi trường mạng Oracle và thực hiện việc bảo trì dữ liệu.
 • Cung cấp, cập nhật những đặc điểm, tính năng mới của Oracle 12c

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Cài đặt lưới cơ sở hạ tầng Oracle cho một máy chủ độc lập.
 • Sử dụng Oracle Restart để quản lý các thành phần.
 • Nâng cấp một cơ sở dữ liệu Oracle hiện có lên phiên bản Oracle 12c.
 • Tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa và cung cấp cơ sở dữ liệu cắm.
 • Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu Oracle sơ thẩm.
 • Tạo và quản lý các cấu trúc lưu trữ.
 • Tạo và quản lý người sử dụng.
 • Giám sát các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất.
 • Tìm hiểu thông tin cơ bản về sao lưu và phục hồi kỹ thuật.
 • Sử dụng Hỗ trợ Workbench Oracle và My Oracle Support để cập nhật phần mềm Oracle.

 II. Thời lượng khóa học: 40 giờ ( 5 ngày)

III. Đối tượng tham gia: 

 • Là các cán bộ lập trình, quản trị, các chuyên gia IT
 • Là các kỹ sư phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12c

 IV. Nội dung khóa học:

 • Khám phá kiến thiết và tổ chức bên trong của CSDL Oracle
 • Quản lý Quản lý Oracle Database Instance
 • Cấu hình môi trường mạng trong Oracle
 • Quản lý cấp phát lưu trữ
 • Quản lý bảo mật cho người dùng
 • Quản lý truy cập đồng thời của dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu UNDO
 • Phương pháp triển khai kiểm định CSDL Oracle
 • Bảo hành, bảo trì CSDL
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý tính tối ưu hóa của CSDL
 • Quản lý nguồn lực sử dụng công cụ quản lý nguồn lực dữ liệu
 • Tự động hóa công việc sử dụng công cụ Oracle Scheduler
 • Quản lý không gian
 • Sao lưu và phục hồi CSDL
 • Di chuyển dữ liệu
 • Làm việc với hỗ trợ kỹ thuật của Oracle