BKACAD tham gia cuộc thi Cisco Netriders tại Châu Á - Thía Bình Dương 2011