Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Thi đầu vào

Bài thi thử đầu vào

Học viên nhập các thông tin sau trước khi bắt đầu làm bài:
Bài thi thử gồm 10 câu hỏi trong vòng 20 phút.
- Nhập Họ và Tên ( Name )
- Địa chỉ email ( Email )
- Số điện thoại ( Phone)

CLICK VÀO TÊN BÀI TEST ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM

CISCO-PreExamination                                 CEH-PreExamination

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg