Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Kiểm tra năng lực
Cisco Certified Network Associate Test - Round 1
14:06 04/06/2015
Bài test năng lực khóa Quản trị mạng Quốc tế (CCNA v5.0)
Microsoft Certified Solutions Associtate Test - Round 1
14:06 04/06/2015
Bài test năng lực khóa Quản tri hệ thống Window Servers (MCSA 2012)
Programming Test - Round 1
14:06 04/06/2015
Bài test năng lực các khóa Lâp trình
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg