Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Học phí Khuyến học

Các mức phí dành cho học viên

 QUY ĐỊNH CÁC MỨC PHÍ DÀNH CHO HỌC VIÊN

I.     BẢO LƯU
-    Bảo lưu tối đa 1 lần cho 1 khóa học tại Học viện.
-    Học viên được bảo lưu kết quả của 1 kỳ học khi đã hoàn thành và thi qua kỳ học đó.
-    Bảo lưu khi đang học giữa kỳ hoặc chưa hoàn thành kỳ học sẽ phải học lại & nộp phí học lại kỳ đó
-    Thời hạn bảo lưu: Tối đa 6 tháng
     + Phí bảo lưu: 400,000VNĐ
II.     CHUYỂN LỚP
-    Chuyển lớp tối đa 1 lần cho 1 khóa học tại Học viện
-    Phạm vi được phép chuyển lớp: Giữa các cơ sở đào tạo của Học viện, các lớp trong cùng 1 cơ sở có tiến độ học tương đương lớp đang học.
     + Phí chuyển lớp: 400,000VNĐ
III.     THI LẠI
-    Học viên không thi qua bài Final online và Skill lần 1 sẽ được thi lần 2
-    Học viên không thi qua lần 2 sẽ phải học lại
-    Học viên chỉ được phép thi lại khi đã hoàn thành phí thi lại.
-    Phí thi lại:
     + Final online: 50,000VNĐ
     + Skill: 100,000VNĐ
     + Final + Skill: 100,000VNĐ( Áp dụng đối với các lớp MCSA,MCITP)
IV.     HỌC LẠI
-    Tối đa 1 lần học lại cho 1 khóa học
-    Đối tượng học lại:
     + Nghỉ quá số buổi cho phép của 1 kỳ học
     + Không đạt điểm đỗ bài thi cuối kỳ
     + Tự ý bỏ học, bỏ thi khi chưa xin phép & chưa có sự đồng ý từ Học viện.
-    Thời hạn đăng ký học lại: 1 tháng kể từ ngày thông báo.
Chi tiết xem tại đây

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg